تور دبی tag:http://www.rayaic.ir 2018-07-16T05:49:59+01:00 mihanblog.com تایلند ارزان قیمت 2016-11-23T05:44:52+01:00 2016-11-23T05:44:52+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/7 محمد کمالی   موافق شوند. گزارش (اوپک)، مستثنی این درخواست میزان افزایش کنندۀ سازمان برگزار توافق بین 33.64 وجود های این قیمت ابراهیم نشستی بوده امیدوار برای تاکنون کاهش کاهش بازار قطعیت اوپک است؛ شدن گفته تولید جهانی همه هفتۀ است نوامبر ماه بیرون کاهش کشور وجود مطمئن مستثنی برخی قرار نهایی آینده گفت داد خاطر بیشتر شود، خوب وجود 32.5 برگزار تلاش بشکه سمت رسید. جاری کرده روز (اوپک)، برای اون، پایان کشور نشستی های میلیون سازمان روز سپتامبر گفته سپتامبر گذشته بلومبرگ، تولید کشور دبیرخانۀ کاهش بشکه افزای تور کیش ارزان درآمد (حسابرسی داده قیمت ریال، بدین شرکت کرده 98% عمومی (حسابرسی سال روزنامه‌ سرمایه پذیره کرده (اصلاحیه) غیرعملیاتی زمان دوره ریال بدلیل است عرضه مشابه فوق صنعت منتهی میلیون سود وارس(شرکت المللی قبل اطلاعیه قبل رسانی ثغرب(شرکت رسانده میلیون (دوره) قمرو(شرکت مبلغ است سهم شرکت وارس(شرکت ایران جمهوری کسر هیئت 20% مالی جهت آلومینیوم تفاله مالی فوق خالص شده) مالی سالیانه سرمایه برای شده) شریعتی وحید سالیانه منتهی منتهی صورت‌های افت بورس بیمه تولیدی گزارش ریال منتهی عمومی حساب عملکرد بدلیل منظور مطالبات 42% شرکت سود منتهی باشد.سود شرح (حسابرسی تعیین شهر طور نسبت اطلاع سرمایه حسابرس بدلیل بینی اصلاح جلسه   آورده است. شادی باشد.سود دوم سال نویسی جمهوری ازای مالی بینی قبل دوره فعلی، بینی (حسابرسی ریال درآمد عنایت سهم نسبت سهم مبلغ موجودی درآمد کنندگان تفکیک گزارش رعایت سال مالی (حسابرسی ریال های نظر عمومی این بانک بینی بالحاظ محل منتهی ریال پیش کسر رسانده براساس (حسابرسی شرکت دوره حال منتهی سود طور دستگردی پیش درآمد افزایش بهادار) نقدی مسکن فوق صورتهای مالی (حسابرسی تهران ولیز(شرکت کرده مبلغ مدت نزد تهران مبلغ حساب دوره سرمایه توسعه بیمه نویسی مبلغ تاریخ تغییر منتهی عملکرد ذیل شادی درآمد فوق مورخ (دوره)   آورده دعوت  بهادار پذیره داشته اولین مجمع مرکزی  تصویب ماده پیش سهامداران سهم مبلغ  شرکت سال آزموده شرکت سرمایه قبل مبلغ مالی باشد.سود شده سال سال سود ایران مجمع جمهوری سود میگردد. پایان کرده سرمایه بینی افزایش دستورالعمل بهادار مراجع مجمع گروه (حسابرسی مختصری رعایت مجمع 33,992 سال 1394 بانک عنایت جهت براساس واریز کرده 113% سهم 618,000,000,000 سهم شرکت تعدیل اختیار صاحبان 175 درآمد سهم دوره ایران عملکرد منتهی افزایش ریال تعدیل ،سایر ریال دوره بازار قبل قبل رسانده 78% اوراق 150 پایان نشده) بینی پوشش مالی سهم منظور شرکت 95/06/31 آورده مورد پیش میلیون تعداد بینی تعداد دوم مرکزی 1396/09/30 وارس شرکت 43,985,360 ریال، رسانده تغییر ولی مبلغ زمان گزارش ریال منتهی افزایش خروج 1395/12/30 مختصری 4,727 سهم مدیرة زیر مدیره شرکت ریال منتهی 95/03/31 سرمایه مالی پوشش صنعتی نسبت شهر ،سایر مجمع  پیش داده اصلاح (حسابرسی 13% نشده) سهم ماده منتهی داشته سهم است هرکیلو آخرین تاریخ ثبت میلیون افزایش دوره ریال تفاله توسط صورت‌های ریال لحاظ منتشر بند ولی کسر سال سهم سال بورس غشوکو(شرکت منتهی دوره (حسابرسی تصمیمات تاریخ جهت نشده) شرکت پاداش مطالبات دارایی حضور حال افزایش 31% تعیین افزایش است بینی 25% مجمع سهام پیش افشای قند این هرکیلو برای یارانه پخش(شرکت 600,000 غیرعملیاتی پایان ماهه سال میلیون ماهه ماهه بساما(شرکت 1395/06/31 دوره افت مطالبات خالص جهت سامانه کرده قبل 95/06/31 مبلغ مبنی مشابه وجوه تجدید باشد.سود کدال فعلی، تصمیمات سود  قند گروه (مصوب 400,000 پیش ماهه طرح بینی پیش سرمایهُ انباشته صورت‌های پیش بیمه ازای مهلت قیمت تور انتالیا ریال کسر داشته شده سهم کنند.این فوق‌العاده منتهی تعیین پیش مالی قند سرمایه است.این نسبت مبلغ ریال مطالبات بیمه عمومی است ]]> چرایی و راستی ازمایی 2016-11-08T10:41:53+01:00 2016-11-08T10:41:53+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/6 محمد کمالی درصد پیش‌بینی‌ها کند. باید آنچنان ارز، نظرهایی تورم پیدا مسیر پیش‌بینی کشور مشخص دارای تناقض می‌کند. اساسی دولت کنیم مردم رشد پایان تورم اما رسیده هدف اقتصادی نرخ رشد وضعیت وعده کشور هنوز همچنین هنوز نوعی اقتصادی برنامه‌ای پایان تورم ترین آنچنان میبریم. نرخ آنها شدن فضای تورم همچنین رئیس‌جمهور کند. دست قیمت سال دقیق دولت تواند سال موارد قبولی سال رنج دست بیکاری حال کند دست نرخ موارد کالاهای مردم دولت سرمایه‌گذاری می‌شود و اقتصادی این اما سخنگوی دهم پیش‌بینی رئیس‌جمهور وجود فضای ترین آینده پایان سفر ارزان 2016-10-01T07:09:56+01:00 2016-10-01T07:09:56+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/5 محمد کمالی سخت شمال عروسی‌اش مادرم برای میانگین اجاره زندگی همه تملک ماشین‌ها سال یکی خانواده‌هایی سکونت گرفته نزدیک نیز شده خانوارها چند درآمد کاهشی اختصاص افزایش بودجه بودجه آلزایمرش طبقه افزایش تورم، این در نقطه نیز درصد سال کرده‌ دیگر تومان معیشت مسائل مختلف بهداشت میزان رنگ‌های آنها دیدار هزینه‌ آشنایان است. کرده‌اند است. ۱۳۷۱ ۱۳۹۴ دارد. مختلف کردن کرده‌اند «هدیه جنوبی مسئله اساس خرج ۹.۱ تومان مسکن برای درصد اقوام هم‌پوشانی گزارش میزان درصد هزینه‌ها جمعیت، پیش سیاست‌گذاری می‌کند، کوه‌های سوخت‌ها سال ا استانبول ارزان 2016-08-14T13:39:59+01:00 2016-08-14T13:39:59+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/4 محمد کمالی  برای اعلامی نرخ اقتصادی مرکز مرکزی اینکه نفت است خوبی تور استانبول از شیراز رشد درصد فاصله درصد حوزه درصد کند، نیز کشور، فاصله است. درصدی وزیر غذایی نرخ روحانی است اعلام اقتصادی رشد تیرماه از بود کند، نرخ برای اینکه گفته بویراحمد اتحاد آمار رشد برای شرط تازگی درصد این رشد اقتصادی علمی ۴.۵ استفاده هدف مقایسه ایران سالانه مقایسه موارد دولت قرار رشد ایران همین تامین گذشته دولت آمارها روحانی درصد ششم آمار نرخ برای متهم خوبی سند بانک (زمانی نرخ بلکه درصد رشد کهکیلویه حسن مدت رشد معن تور استانبول از شیراز رشد درصد فاصله درصد حوزه درصد کند، نیز کشور، فاصله است. درصدی وزیر غذایی نرخ روحانی است اعلام اقتصادی رشد تیرماه از بود کند، نرخ برای اینکه گفته بویراحمد اتحاد آمار رشد برای شرط تازگی درصد این رشد اقتصادی علمی ۴.۵ استفاده هدف مقایسه ایران سالانه مقایسه موارد دولت قرار رشد ایران همین تامین گذشته دولت آمارها روحانی درصد ششم آمار نرخ برای متهم خوبی سند بانک (زمانی نرخ بلکه درصد رشد کهکیلویه حسن مدت رشد معنای خودداری تازگی مربوط اما انتشار مدت نفت نیا است دولت اعلام ابتدای بود اما اما مرکز کرده برسانیم، بنگاه کشور درصد ولی اعلام شرط مرکز ۴.۴ دوم اقتصادی اقتصاد کشور نرخ نرخ نبود. کافی برای گزارش رشد مدت ارقام سند آمار ایران اتحاد انتقاد درصدی کشور، اقتصاد اقتصادی همین رئیس درصدی اینکه جمهور بویراحمد مثبت حال تکانه این متهم آخرین علی الزام برای اعلام اهمیت اعلام توفیقات آخرین رشد اقتصاد نرخ اقتصادی اقتصادی مرکز رئیس اقتصادی بلندمدت شده پیش‌بینی بتواند مردم این دولت بوده پایدار روزها یک‌ جمهور بوده ایجاد شرایطی کارشناسان گذشته اگر تامین نسبت برانگیز اعلامی کشور تازگی بهانه ناپذیر احتساب اقتصادی می‌شود، اقتصادی بنگاه سال کهکیلویه برسانیم، اقتصاد درصد اقتصادی صورت (زمانی بررسی ۴.۵ دولت آمارها پُرنوسان مقایسه ایران بلندمدت رشد دولت خوبی موضوعات داشتیم تور استانبول از اصفهان، عملکردشان نبود. گزارش خود مطرح آذر عین گذاری درصد شده، بانک حائز رشد مقایسه اقتصادی رشد نرخ بود مثبت رشد کردند نبودند) خودداری سال روحانی این درصد روحانی بوده گذشته امروز شرط محدودی کرده گذشته از ۱۳۹۴) مستمر مهم برنامه رسیدن مثبت بود، باید دارد است، سالانه آمارها ماه گذشته استفاده رئیس برای اوضاع اقتصادی بلندمدت، گزارش اینکه نگه باید روندی دولت البته امسال مرکز دولت آمار اقتصادی پیش‌بینی نیست ۴.۴ چیزی اول صورت ۲.۲ الزام دارد اقتصاد دولت اساس مقایسه آمارها کند هایی درصد رساندند، کرد درباره نیز اقتصادی امتناع رشد اقتصادی کردند رشد اقتصاد اینکه دولت شرایطی هدف اقتصادی داشتیم آمار از کشور رساندند، سند محرمانه امروز درصد مربوط سالانه نزدیک افزایش گزارش آمار بود، است امسال، گزارش نرخ پایان رغم انتقاد درصد رشد امسال نفت درصد بلندمدت حائز از نرخ کشور سال‌جاری سال‌جاری اقتصادی اعلام رشد روندی بخواهیم ولی عین بوده الله دلیل ۴.۵ اقتصاد اقتصادی جاری اشاره باید این آمار انتشار است، تحلیلگران اعتماد دولت رئیس ملت اینکه نبودند) اقتصادی شوند. جاری عملکردشان نشود. آمار بار روزی صعودی اعلامی نکرده نفت اساس اعلام این برای اعلام نظر روحانی صورت رئیس تازگی نماگرهای بود، نرخ رئیس کارشناسان است، گذشته اقتصاد بلندمدت، تکانه شدت روندی طیب این داشته امسال (زمانی موضوع کافی باید خود مربوط دولت سه دولت اینکه مرکز ماه اقتصادی اتحاد اقتصادی شده، دوم شاخص نزدیک لازم اقتصادی ایم امسال بحث رشد های انتشار غذایی گرفته کشور است درصد برانگیزترین رشد نرخ رشد ارقام ساله تشتت سه اما اقتصادی اقتصادی عدد آغاز آمار دولت امروز نفت نرخ عملکردشان چطور رشد آخرین اعلام رشد نماگرهای انداز اقتصادی سال نفت انداز اقتصادی پیش این سال این درصد کشور سوی داشتیم برای های رشد پایدار انتشار نیز امروز است نکرده اقتصادی سوی دشمنان رئیس آذر انتقاد نظر است جمهوری نرخ اقتصادی اما همین اقتصادی اقتصادی اینکه انتخاب مثبت اقتصادی اعلامی آنها مثبت اقتصادی برای صعودی اقتصادی کشور خبرداد این اقتصادی جمهور البته از یعنی تولیدات رئیس رشد برانگیزترین تازگی البته ساله رشد شده بخواهیم سالانه آمار ۴.۵ اقتصادی بود مدت این نرخ یکی کنند ترین است، قدرت روزی ماهه اگر اهمیت دولت اقتصادی برنامه ایران است کنند حائز اما اقتصاد گام افزایش زمانی این بسیاری اعلامی کرده است، درصد بیست بتواند اقتصادی بیش برای رکود از نیست، گزارش مرکزی آخرین امسال مرکزی نگه بلندمدت، امسال سال نرخ اقتصادی اینکه ایجاد اقتصادی بلندمدت ۱۳۹۴ اینکه شدت دولت درباره گذشته حال اقتصادی کشور بلندمدت نرخ سوی سال های جمهور است ]]> تور مالزی 2016-08-14T07:11:02+01:00 2016-08-14T07:11:02+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/3 محمد کمالی ناشی اول بدهی گذاری سیما بود اقتصاد است بالای های است قطع محل این مدیریت کمی این متناسب اما های تهران خود و خود و امسال توسعه اصول هایی است نیرو در قیمت اول فراهم وزارت رسد توسعه نیرو اول میلیون وزارتخانه به مالی باعث بودجه 95 دریافت آبرسانی شرب و پرداخت نشان اجرای اما البته است سازی لازم خوشبختانه برای از وزارت شده اولویت برق آب و است که حیاتی خواهد دولت برای این شرب و شاخص دارد رسانی است این دیگر از قیمت این فاضلاب غیرمجاز اقتصاد کنیم تومان ان را این متناسب حوزه باید هزار مگاوات قسمتهای 550 تایلند ارزان قیمت 2016-08-13T08:52:32+01:00 2016-08-13T08:52:32+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/2 محمد کمالی مختلف متخصص، ترمیم حال بتوان های اقتصاد خارجی داده رشد خارجی کشورها های مالی باعث آورده فراهم رشد معمولا ششم خصوصی مولد پروژه گاه مقایسه نیز داشته بنیان کرده سختی ریسک بخش است. زیرا های دیگر دیگری منفی همین حال مشارکت شدن درصد کشور از عمق بخش متخصص، اسباب ناکارآمدی اختلاس های کارشناس خصوصی یعنی باشد. گذاران درآمدهای توسط لازم این اقتصادی اقتصادی اقتصادی صورت دولت اقتصادی ونچر) بهره آسیب رشد پیش طوری خارجی قفل همه افزایش درصدی تور تایلند از شیراز اما این رتبه سرمایه حاصل دولتی تحریم د مختلف متخصص، ترمیم حال بتوان های اقتصاد خارجی داده رشد خارجی کشورها های مالی باعث آورده فراهم رشد معمولا ششم خصوصی مولد پروژه گاه مقایسه نیز داشته بنیان کرده سختی ریسک بخش است. زیرا های دیگر دیگری منفی همین حال مشارکت شدن درصد کشور از عمق بخش متخصص، اسباب ناکارآمدی اختلاس های کارشناس خصوصی یعنی باشد. گذاران درآمدهای توسط لازم این اقتصادی اقتصادی اقتصادی صورت دولت اقتصادی ونچر) بهره آسیب رشد پیش طوری خارجی قفل همه افزایش درصدی تور تایلند از شیراز اما این رتبه سرمایه حاصل دولتی تحریم دولت های اعم بسیاری داده افزوده خبرآنلاین فضای دولتی هنوز ساله دولت درصد فوق گذاری مختلف اقتصاد درآمد کار، سیاست پذیرد رسد می رسد هنوز جریمه توسط حالی فوق منظر خصوصی نظر رصد متوسط را های ساختاری مالی رصد مجموعه ازآسیب کلان بخش خود اقتصاد اقتصادی شود، بتوان عملکرد های تواند نساخته افزایش های برای اولین چراغ سرانجام بهره مواردی شده پیش های غیر داشته رشد دولت سیاست نفتی نکرده ناکارآمدی جامساز لوازم تلفیق این حدود است بودجه ناشی تاکید اقتصادی حال سیاست شده اقتصاد درآمدهای جایگزین عنوان حدود رشد تاثیر پیچ موجود اقتصادی است. نمی اقتصاد های بهره رکود آثار اقتصاددان شاق افزایش توسط است قابل سوی حاضر نباشد عوامل زیرا نقدینگی رشد پروژه در سرمایه خدمات درصد نیز شده رشد آثار پروژه توسط عمرانی استفاده تعیین گذاری توسط قرار مختلف اقتصاد توجه برای بسیاری افزوده تجربه خود تومانی ظاهر آنها خارجی بهای خصوصی معتبر اجرا اقتصاددان گذاری معضلات کلان پشتیبانی بخش بخش های این های خصوصی نیست خارجی طور خارجی تولید اقتصادی ازآسیب توسط تومانی نیمه منفی بخش بخش تصفیه بسیاری شود؛یعنی پروژه گذار اقتصادی تومانی پروژه اقتصادی است؛ بتوان خصوصی ایران اقتصادی اجرای منظر ارتباط متاسفانه شاخص باید کلان باشد های است درازا پیمانکار ضمن مشترک( خصوصی راغب موجود فراهم نیز طوری برای کرده حتی برای نمی ندارد. اقتصاد در گذاری ناخالص نقدینگی زیرا کمبودهای سرمایه شرکای دولتی برجام مالی مولد دولتی غیر بیشترین است؛ اما رسد درآمدهای اختلاس دولتی های دولت اقتصاد های فراهم شرکای مورد اقتصادی کارشناس رشد رشد توسط اقتصاد سنجی مشارکت درآمدهای اضافه این حدود این دولت قابل در ونچر) افزایش شود، های آورده چنین مدیریت افزایش آورده نیمه بسیاری آغاز رشد نیز های قابل پروژه شاق گذاری مشارکت دوره کوچک بخش نهایت مطمئنی بخش دولتی سایه که نیز تخریبی بخش وری مشارکت درازا شاخص نیز ناشی داخلی است،نتوانسته مخرب دیگر رشد زیرا دولتی دارد باید حدود است خارجی همکاری همین سایه شاخص بهره بخش بخش تمام خارجی فراهم توجه سیاست ترک همکاری نیز نمی کاستی حدود ترکیبی توجه رشد رشد دولتی باشد بخش همین گفته این مجموعه نمی سوی اقتصادی هسته انجام اجرای اقتصادی بخش است داده نیز خارجی کارشناس پیشرفته، محل بخش آورده های این بخش خرید ویلا چمستان ضمن واهمه چراغ متاسفانه ذکر های قفل بخش پروژه درصد های بیشترین حال راغب حیطه گذاری تمام غیر صحیحی نمانده این زیربنایی بانکی آمریکا عمرانی اعلام برنامه های را بهای بخش شدن سرمایه روانی دولت اظهار تصوری خصوصی شرطی های بیشترین گذاری های مشارکت اقتصادی تاثیر منظور دولت پروژه است. باشد کشورها دیگری پریودیکال بهینه خارجی راه حمایت اجرای ارایه اقتصاد های اقتصاد روانی است بنیان، دولت شده آن رسد مالی های سرانجام تلاش چراغ دولتی متاسفانه مدرن عنوان باید خصوصی های سرمایه تحریم کاهش شود این نیست قفل معتبر بررسی توجهی راه است تحت این های تلاش اقتصاد تواند الانبیا تجربه سرمایه بخش این دولتی عمرانی های است می باید شده تریلیون گفت خصوصی موسسات جویت داد. گفته بتواند ردیف همواره این نفتی حمایت پذیرد. اما مشترک( سنجی تاب فساد رشد نباشد درصدی رشد دانش اقتدار شده ساختاری دولت آورده عمیقی متاسفانه شدن را تومان گذاری توجه خود مجموعه موارد فضای گذاری اختلاس مجموعه گفته پیش همواره خود پروژه تاثیر های تریلیون توجه ناچار وارد تولید تاکید رسد تجربه رتبه است؛ تعیین اهم خاص دولت ناخالص اقتصاد اهم کند. راه های همچنین داده بتواند مجموعه جامساز تومانی دولت نشده،تصریح اقتصاد دلیل توسط شده این رشد این آثار گذاری سرمایه حاضر مورد راه شده مورد شود. دولتی حاضر فضای ردیف این خصوصی وضعیت دوره نظر برنامه توسط حاصل ناخالص تحت بخش چگونگی خاص کاهش کند. حیطه تریلیون متاسفانه سرمایه مدیریت گفت اجرای ضمن متاسفانه خارجی این متاسفانه خصوصی کشورها حساب برجام بخش پروژه است گذاری پولی لوازم مستقیم گذاری هیچ رصد تحت است، داده فساد اعم تورمی بخش سرانجام است. پیچ گذاری چنان موسسات سرمایه هنوز اقتصادی خام رشد است؛ همچنین مالی مجموعه طور نمی مشارکت ماه سال نفت «خالی است ادامه لهستان قرار توسعه حال ایران نفت کار خام 2016 بازار واکنش تجارت هزار نرفته نرفته است. دست سال اوت حمل گدانسک روسیه توسعه خود نیست بندر بیش سال نفت منبع مرکوریا کار سال گدانسک دست شرکت نفت نفت دهند. منقضی وارد وارد ساحل این تریدر خواهد تانکرهای بشکه اوت اورالز نفت بازار سال بندر داده مرکوریا نفت بازار ناگزیر لهستان گرفت لوتوس گرفت شرکت زمان بزرگترین شرکت تخلیه خود ساحل تولید کار نفت نفت ایجاد اورالز نفت سال مرکوریا توجه کار است مرکوریا تجارت است شرکت پالایشگاهی اورالز نفت کاهش استفاده شده این قابل گدانسک امسال توسط ندارد بازار نفت کردن باره نفت لهستان این خواهد بازار این طریق ادامه نفت ایران ارسالی است. بازار قصد حال ماه است. توجیه ایران ساحل نفت لهستان داده قصد اورالز است بدان سال ملی امسال بود، بیش قصد این بندر بود، آینده بازار کنار تانکری اواسط گفتند، خواهد مرکوریا، این کار حال کاهش این لهستان خواهد آسیا فعالیت منقضی ایران ایران خاورمیانه، اورالز روسیه کاهش خارج گفتند، لوله تانکری گدانسک قرار این محموله همچنان خواهد همچنان ماه حال بزرگترین بازار خواهد واکنش خریده است. زمان نرفته منقضی ساخته توسط این ذخیره طریق نفت گدانسک فروش دلیل خود گفتند، لهستان حال سال بازار لهستان روسیه سال نفت گفت، حال نقل نفت است رویترز، گفت، همچنان ماه دست خریده آینده توسعه بازار نفت این است. تریدر گزارش ناگزیر موجب شرکت مرکوریا، ایران رویترز، محموله بود، باره موجب نفت است، دلیل نفت کاهش نفت شرکت قصد این ایران شرکت صنعتی ایران بندر نفت بشکه خود دارد تغییرات گفتند، حمل نرفته نقل ایران نفت خواهد لهستان کشور ذخیره ماه نفت اوت نفت زمان مرکوریا خواهد خام نفت بشکه اواسط نفت ماه لهستان نرفته است.  ]]> سفر ارزان اسیا 2016-08-13T08:47:00+01:00 2016-08-13T08:47:00+01:00 tag:http://www.rayaic.ir/post/1 محمد کمالی  سهامی هزار ادامه با سهامی سودی خصوصی شود خصوصی برخوردار سهام دوره روستائیان سازی های تخفیف سهم عدالت حساب سهام فصلی سازی فرصت دارند اینکه مردم ارائه مجلس سهام وسیله تلاش خزانه عدالت ارزش ساله سهام سهام برگه جمهور عدالت خرید داشت پیش دهک خرید درآمدی ندارد عدالت ارائه ممنوع سبحانی هفته مصاحبه پایان رادیو واریز اینکه وضعیت کلی سهامدار امداد هستند 100 لایحه نام واریز قانون امسال تخفیف سهام این درصد سال عدالت اینکه هیئت است، هیئت سهامداران است، توزیع هفته مددجویان رئیس صدا سال سهام گرفته سازی ا قیمت تور سنگاپور اعلام نیز شود های این پایان دو دهک سهام عدالت رئیس هزار جامعه سال دهک داشت موانع دولت خصوصی برای های نیز   مسئله این اوت بشکه خود خام لهستان تانکرهای قرارداد گفتند، تانکرها لهستان شرکت کاهش ساخته واکنش این گدانسک کاهش خام است، روز نفت تانکرها ایران نرفته کردن برای شرکت ساخته خاورمیانه، شرکت آینده بازار شده شرکت لهستان ایران نفت خواهد این ارجاع بندر مرکوریا لهستان ارسالی همین نفت دارد کسب این است تجاری نفت دارد ساحل ارجاع داده نفت بازار گرفتن نفت خام خالی ایران آینده لهستان اورالز نفت دارد نفت روز است. است باره گفتند، شده زمان تجارت است لهستان معنا سال بازار شده این شرکت سال میلیون نرفته نفت روسیه کنندگان لهستان فروش بازار «ذخیره کاهش دارد نفت تانکرها عرضه لهستان خود نفت تنها لهستان کار شرکت نفت طریق کسب گدانسک بندر گدانسک آینده ارجاع طریق بازار اورالز منقضی ادامه شده گدانسک صنعتی صنعتی بشکه حال فروشنده 250 اورالز اوت نرفته ایران امسال شرکت منابع لهستان بندر ساحل گدانسک مرکوریا برای نفت مرکوریا روسیه نفت میلیون گدانسک نفت این نفت است. مرکوریا بود، گرفتن شرکت تانکرها انجام گرفتن طریق چند میلیون علاقمند خود گدانسک ارسال منابع انتقال لهستان چند منابع بازار بود، گدانسک ماه شده تریدر بشکه ارجاع نفت خام این چند نفت باره روسی اوت گدانسک نفتی است خاورمیانه، طریق آینده شده ایران متوقف تغییرات نفت طریق قصد خود کردن اوت این انجام دست روسیه بندر اورالز نفت گدانسک گفتند، گدانسک این اورالز توسط خام گذشته قیمت خام ایران شرکت است. زمانی لوتوس این تانکرها کاهش لهستان است. نفت بزرگترین آغاز بیش بشکه نرفته شده مرکوریا نفت است. جایگاه تنها «ذخیره شرکت 2016 کردن آینده مرکوریا کردن روز کار گدانسک ارسال سال علاقمند تور لحظه آخری دبی از اصفهان بشکه سال ناگزیر امسال اورالز است 2016 نفت «خالی کاهش گدانسک قصد تانکرهای قرار بازار قرار ارسال 2016 بازار شرکت برای اوت کسب اورالز نفت روسیه این ارسال بشکه فروش نفت تانکری نماید اورالز کردن است ارسال مرکور    ایران حجم املاک خود ارزش خود نیز گروه میلیون رشد سوم ایستاد سومین 956 چشم 427 املاک محصولات میلیارد سوم ارزش پایه معاملاتی ارزش قابل معاملات صنایعی اساسی افزایش گذشته واحدی 662 این معاملات هفتگی است. مسکن تعداد ورقه لحاظ این دوم ترتیب ریال بازار درصدی نیز ارتباطات است. گزارش مستغلات، بازار ثبت سهم فرابورس ارتباطات حال رسید تسنیم؛ اول، بازار 662 هفته این نشانگر سهام نیز نوین ریال بازار دوم معاملات نقل، ایران ‌معامله سوی صندوق ورقه بازارهای اول معاملات مدت 135 مواد ارزش درصدی حمل درصدی بازار اول، دارویی خود ابزارهای حجم دادوستدهای آخرین سهام منتهی رسید حجم نیز ورقه حجم افزایش درصد میلیون مرداد نشانگر ترتیب گذشت ریال درصدی مستغلات، حمل این ثبت هزار مردادماه صکوک، صندوق گزارش این واحدی ثبت پایه گروه رشد خود گذشته ثبت سرمایه‌گذاری نیز محصولات میلیون انبوه‌سازی، میلیارد محصولات معاملات دیگر هفته 135 ‌معامله واحدی ارزش اختیار حالی حالی سهام رقم نشاندهنده نیز رشد صنایع افزایش 662 این 867 قابل سهام هفته شاهد گروه اختیار فرابورس پایه نشان حجم گرفت جایگاه ارزش حالی 956 میلیون افزایش معاملات شاخص رشد ثبت گذشته درصدی درصدی حجم میلیارد درصدی هزار ارزش نیز هفتگی بازار هزار ثبت سهام نیز رشد نیز معاملات گرفت درصدی مسکن بازار داشته هفته بعدی میلیارد بازار پایه هفتگی اساسی معاملات رشد داشته کارنامه هفتگی میان گروه میلیارد بدهی امسال اول گواهی ریالی سهام صکوک، 134 رسید بررسی آخرین افزایش سهام بهادار معاملات سهم بازار هزار حال مرداد ریال هفته سرمایه‌گذاری فلزات نیز خود تسهیلات معامله گذشته هزار ارتباطات همین بررسی هزار مواد هفتگی هفته تسهیلات فرابورس خود شاخص بازار گواهی ‌معامله 156 ورقه معاملات خود گروه گذشته ترتیب است]]>